תקנון האתר

תקנון אתר OSA

חברים יקרים,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר האינטרנט של חברת OSA ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם  www.osa.co.il ובין אם מכל שם מתחם אחר ("האתר"). אתר האינטרנט מופעל ומנוהל על ידי חברת  OSA בע"מ ("מפעילת האתר").
 
האמור בתקנון זה מיועד לגברים ונשים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בתקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "מפעילת האתר" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה.
 
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר ומפעיליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 
גלישה ו/או כניסה לאתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והגולש פוטר את מפעילת האתר מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הגלישה ו/או הכניסה ו/או השימוש באתר.
 
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 
מפעילת האתר רשאית, מבלי לספק נימוק, למנוע מגולש כלשהו לחסום את השימוש באתר לגולש כלשהו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 
מטרת האתר
 
האתר כולל מידע לגבי מפעילת האתר, מידע לגבי נותני שירותים שונים בתחום ספקי המתנות, תמונות, מאמרים לעיון, בלוגים והצגת מבצעים מעת לעת.
 
תכנים המופיעים באתר והגבלת אחריות
 
האתר עשוי לכלול קישורים למידע ותכנים המתפרסמים באתרים שונים ברשת האינטרנט, אשר אינם קשורים לאתר. עצם המצאות הקישור או מידע המובא מתוכו אינה מהווה אישור של מפעילת האתר לכך שהקישור או המידע המצוי בו תואם את הגדרות והנחיות היצרן, מדויק, מלא, עדכני, וחוקי, או כי יהלום את צרכיך.
 
מידע המתפרסם באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים.
 
מפעילת האתר ואו מי מטעמה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובכל מכשיר קצה המפורטים בתקנון זה ובאתר.
תוכנם, דיוקם אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו לרבות על מחשבי הגולשים וכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש ובכל תוצאה ו/או תוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לגולש, לרכושו ו/או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים ובטיפים באתר זה, אינם באחריות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
כל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר זה אינם תחת אחריות מפעילת האתר, ואין לראות  בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג. השימוש בתוכן האתר הינו באחריות הגולש בלבד.
התכנים, השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל גולש באתר.
לגולש באתר לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין התכנים והמידע באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם, תועלתם, התאמתם לצרכיך. השימוש באתר נעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.
מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר ו/או על המידע והתכנים המופיעים בו, לרבות מידע המתפרסם על-ידי צדדים שלישיים.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים באתר, או מקושרים מתוכו, ואשר אינם מופעלים על-ידי מפעילת האתר. בכלל זה לא תישא מפעילת האתר באחריות למידע המתפרסם באתרים אלה לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו – או כל פרט אחר הקשור עמם. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם, לרבות אבדן מידע וכל נזק אחר, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהתכנים באתר.
היה ומפעילת האתר תנסה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מפעילת האתר.
 
נוכח האמור תחת הכותרת תכנים המופיעים באתר והגבלת אחריות, הגולש מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או לכל הבאים בשמו ו/או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר, בכל הקשור והמתייחס לאתר ולתכנים המפורסמים בו ו/או לתוצאות השימוש בהם.
הגולש מצהיר בזאת כי התחייבותו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

תיקון טעויות ותקלות
 
מפעילת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, וכי האתר ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 
מפעילת האתר עושה מאמצים מתמידים להקפיד על נכונות המידע המתפרסם בו, אך ייתכנו גם טעויות בפרסום. אם אתה סבור כי תוכן מסוים באתר אינו מדויק ו/או שגוי, נא הודיענו על כך באמצעות מייל office@osa.co.il.
 
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בעיצוב האתר, הטקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינו של מפעילת האתר בלבד.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של מפעילת האתר ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, מפעילת האתר הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירות, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות ו/או יישומים ו/או קבצים גראפיים ואחרים ו/או קודי מחשבים ו/או טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן: "המידע"). 

עוד מתנות שבטח תאהבו
תודה
ההודעה בדרך, 
נקשקש בקרוב!